มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น ... หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

เกรียงไกร23 ธ.ค. 2562 14:20:40 ข่าวสไลด์

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 62 ) เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยอมและยางนา ณ ด้านข้างสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟื่อย จนเกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมกับมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ... มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบร่วมกันในการรณรงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาให้ยาวนาน

โดย รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า มรส. มีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 100 ต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ต้น เพื่อถวายเป็นผืนป่าพระบารมีต่อไป

สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

23 ธ.ค. 2562 14:20:40

คำขอตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่านการอนุมัติ

ไม่มีข้อมูล