มรส.อบรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

เกรียงไกร23 ธ.ค. 2562 14:10:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วันนี้ เวลา 9.00 น. (19 ธันวาคม 2562) ที่ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิด "การอบรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" พร้อมด้วยอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบริหารบุคคล เป็นผู้กล่าวยรายงาน การอบรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในสายงานของตนเองและ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมรวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ/เขียนข่าว
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

23 ธ.ค. 2562 14:10:42

คำขอตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่านการอนุมัติ

ไม่มีข้อมูล